Chiu Hui He
Name Chiu Hui He
Office Tel No. (02)77496181
Email chiuhui@ntnu.edu.tw
Title Teaching Assistant
Practice polymer chemistry, NMR operator